Hình Ảnh
Hoạt động Tư pháp góp phần thực thi hiệu quả chính sách pháp luật

(Cổng TTÐT An Giang) - Năm 2016, Sở Tư pháp An Giang vinh dự được Bộ Tư pháp xếp thứ 2, hạng A trên toàn quốc trong tổng số 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt thành tích xuất sắc trong ngành Tư pháp. Đây là vinh dự lớn cho tỉnh cũng như của ngành, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật ở An Giang. Chủ tịch UBND tỉnh đã có thư biểu dương thành tích của Ngành Tư pháp tỉnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Điểm nổi bật, ngành Tư pháp đã có nhiều sáng kiến trong kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thông qua tổ chức hội nghị công bố Bộ TTHC áp dụng chung tại UBND cấp xã, niêm yết thống nhất Bộ TTHC theo hình thức đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, ban hành Bộ TTHC áp dụng chung cho các tổ chức hành nghề công chứng; tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết TTHC. UBND tỉnh cũng đã tin tưởng giao cho Sở Tư pháp tham gia sâu hơn vào việc kiểm tra hồ sơ pháp lý trước khi trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, thiết lập được đội ngũ cộng tác viên theo dõi thi hành pháp luật. Đặc biệt, Sở Tư pháp thực hiện giải pháp “kiềng 3 chân” đã khắc phục tình trạng chậm trả kết quả lý lịch tư pháp, bước đầu triển phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh, Hội công chứng viên tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư và đội ngũ công chứng viên, luật sư có bước phát triển. Các Phòng Công chứng duy trì, nâng hiệu quả hoạt động. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đạt doanh số bán tài sản 159 tỷ đồng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trợ giúp pháp lý 1.195 vụ việc, tổ chức 62 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động, nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật cho người dân vùng sâu.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Thanh Sơn cho biết: “Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đặc biệt triển khai thực hiện khá đồng bộ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 74 quyết định đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt kinh tế-xã hội. Điểm mới cơ bản là việc thẩm định đồng thời dự thảo Nghị quyết HĐND với việc góp ý dự thảo quyết định của UBND để thực thi Nghị quyết nên rút ngắn nhiều thời gian và chủ động được nguồn lực. Sở Tư pháp đã thẩm định 143 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tình trạng văn bản phải kiến nghị xử lý sau kiểm tra theo thẩm quyền giảm đáng kể, qua đó cho thấy chất lượng và quy trình soạn thảo văn bản có bước nâng lên. Các chương trình, kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ bản đều được thực hiện đúng yêu cầu, nội dung đề ra. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông được tăng cường và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, ngành chú trọng đổi mới phương thức phổ biến giáo dục pháp luật như: Tổ chức các phiên tòa giả định, xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử....; hoàn thành việc xây dựng quy ước khóm, ấp”.

Công tác thanh tra tiếp tục mở rộng phạm vi nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Ông Sơn cho biết: “Bên cạnh sự nỗ lực của ngành, còn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Bộ Tư pháp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ngành hữu quan và sự ủng hộ của Nhân dân”. 

Năm 2017, thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân” đã xác định nhiều nhiệm vụ liên quan đến Ngành Tư pháp, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp... Tỉnh cũng xác định năm 2017 là “Năm doanh nghiệp”, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Tư pháp trong góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kiểm soát TTHC từ khâu xây dựng, thẩm định đề xuất, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Hoàn thiện hoạt động tư vấn pháp lý, trong đó quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; chú trọng tăng cường năng lực cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận pháp luật. Khuyến khích thành lập Bộ phận pháp chế trong các doanh nghiệp. Phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, nhất là vấn đề khởi nghiệp và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong tham mưu UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ pháp lý trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Chú trọng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, góp phần thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật ở An Giang. 

HẠNH CHÂU