Hình Ảnh
An Giang phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 với mục tiêu phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, đặc biệt là các hoạt động rà soát quy định thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoặc liên thông thực hiện thủ tục hành chính nhằm góp phần thực hiện công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, phát hiện kịp thời những cách làm hay, tác động tích cực đến mức độ hài lòng của người dân về chất lượng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng thi đua là Tập thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian phát động thi đua sẽ diễn ra trong thời gian từ 01/01/2018 đến 30/11/2018. UBND tỉnh sẽ trao tặng Bằng khen UBND tỉnh cho 06 tập thể (02 tập thể cấp tỉnh, 02 tập thể cấp huyện và 02 tập thể cấp xã) và 06 cá nhân (02 cá nhân cấp tỉnh, 02 cá nhân cấp huyện và 02 cá nhân cấp xã) có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Đối với khen thưởng đột xuất, trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra KSTTHC đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật

Các tiêu chí thi đua năm nay bao gồm Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động KSTTHC; Việc rà soát, công bố, công khai minh bạch TTHC thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; đề xuất rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện và cấp xã; Niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.; Niêm yết công khai địa chỉ và số điện thoại của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (0296.3957006), Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh (01678247247) để tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân về thực hiện thủ tục hành chính; Tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC; Tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính (các báo cáo chuyên đề, văn bản chỉ đạo đột xuất…); Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tự chấm điểm thi đua kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên cơ sở các tiêu chí chấm điểm thi đua, kết quả cơ quan, địa phương đã thực hiện và lập hồ sơ khen thưởng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gửi về Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 15/11/2018.

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch này đến các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ khen thưởng, thông qua Hội đồng Thi đua, khen thưởng UBND tỉnh cho ý kiến đối với tập thể, cá nhân được đề xuất; phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) trình UBND tỉnh xem xét và quyết định những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Tin HY
Nguồn QĐ số 285/QĐ-UBND ngày 06/02/2018