Hình Ảnh
Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước năm 2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên tuyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.

Theo Kế hoạch, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm của Đảng về thi đua yêu nước đối với sự phát triển của xã hội; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức, triển khai các phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó nghiên cứu đổi mới, nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng cho phù hợp.

Nội dung tuyên truyền về lịch sử hình thành phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những thành quả đạt được về kinh tế xã hội năm 2017; Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách; Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thông, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; Tăng cường tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, vui xuân đón Tết lành mạnh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết; Giáo dục truyền thống lịch sử 87 năm thành lập Đoàn TNCS HCM và các phong trào thi đua trong đoàn viên thanh niên; Giới thiệu những tấm gương thanh niên điển hình trong các phong trào sáng tạo và khởi nghiệp; Tuyên truyền ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương; Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước..

 Ban Thi đua – khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp và cung cấp thông tin đối với các cơ quan thông tấn báo chí về các nhân tố điển hình, các tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực được khen thưởng, biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Đồng thời, hỗ trợ Đài Truyền thanh huyện, thị, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước.
Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phát song truyền hình và phát thanh 2 kỳ/tháng. Mỗi chuyên mục có thời lượng là 5 phút.
Báo An Giang đăng tải trên báo in và báo điện tử An Giang 2 bài/tháng/hình thức đăng tải.

Sở Thông tin và Truyền thông, xây dựng chuyên trang Thi đua yêu nước tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.

Tin HY
Nguồn KH số 05/KH-BTĐKT ngày 23/01/2018